ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
ස්ථානය: කොළඹ 1


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල
PG Diploma in Child Protection and Rights

Centre for the Study of Human Rights - Medium : Sinhala, Tamil or English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
PG Diploma in Child Protection and Rights
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP)

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය - SLIOP is acclaimed for excellence in Printing and Visual Communication education in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
Training Centre for Montessori Teachers

ආයතනය: Training Centre for Montessori Teachers - We offer a 12 month comprehensive Montessori Diploma which includes Child Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Human Resource Management Institute HRMI

HRMI is an institution of higher education which provides a variety of courses at undergraduate and postgraduate level.
ස්ථානය: කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Human Resource Management Institute HRMI
Cloud Computing සහතික

ආයතනය: AirTech ICT Training Solutions - IT Training Solutions for Corporate and Individuals


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Advanced Construction Training Academy - ACTA

ආයතනය: Advanced Construction Training Academy - The training arm of the National Construction Association of Sri Lanka (NCASL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Advanced Construction Training Academy - ACTA
මානව හිමිකම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

ආයතනය: Centre for the Study of Human Rights - A non-profit educational institution attached to the Faculty of Law, University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මානව හිමිකම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
Certificate / Diploma in Elocution - Elocution teacher training

The course aims at preparing professionally trained Elocution teachers to teach kids in the right and appropriate manner


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Certificate / Diploma in Elocution - Elocution teacher training
නෙට්වර්කින්

ආයතනය: WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නෙට්වර්කින්
Rainbow Institute of Communication and English - කොළඹ

Rainbow Institute offers Cambridge International ESOL courses. The courses are offered at various levels


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rainbow Institute of Communication and English - කොළඹ
සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව - City & Guilds - Level 5 Advanced Technician Diploma in Civil Engineering

ආයතනය: FLITS Vocational Training Institute - The perfect training outlet for a bright future paved in Engineering, Management, IT, English and other fields


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නවීන කෘෂි තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ආයතනය: Faculty Of Agriculture & Plantation Management - Wayamba University Of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නවීන කෘෂි තාක්‍ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry