සිංහල |  தமிழ் |  English
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE

South Asian International Institute of Higher Education - Diploma approved by the national commit of ECCS. Course is registered at TVEC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
South Asian International Institute of Higher Education - SAIIHE
International Academy of Beauticians IAB

IAB (International Academy of Beauticians) was established to deliver highly effective training programs focusing on the industry of Hairdressing and Beauty Therapy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Academy of Beauticians IAB
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව - මාස 3 කින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Grammar, writing, Reading, listening


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව - මාස 3 කින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න
Harward College කොළඹ

ආයතනය: Harward College Colombo - An innovative Sri Lankan college that offers official undergraduate and graduate university courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Harward College කොළඹ
Ladies’ College, Institute of Professional Studies

ආයතනය: Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ladies’ College, Institute of Professional Studies
ගුරු පුහුණුව සදහා වු ඡාතික ඩිප්ලෝමාව

Rahma International school and Academy - ගුරු පුහුණුව සදහා වු ඡාතික ඩිප්ලෝමාව දිවයින පුරා පවතින පෙරපාසල් ප්‍රාථමික ද්විතීක පාසල් වල ඇති ගුරු පත්විම් සදහා පුහුණුවෙන් පසු යොමු කිරිම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගුරු පුහුණුව සදහා වු ඡාතික ඩිප්ලෝමාව
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - මහරගම

Lanka Institute of Fitness & Nutrition - A government accredited institution and a vibrant and dynamic destination for anyone chasing a fitness related career


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - මහරගම
එලකියුෂන් / Speech & Drama / public Speaking පන්ති - වයස අවුරුදු 4 සිට ඩිප්ලෝමා මට්ටම දක්වා

J.D. Lukmanjee (ස්ත්‍රී) - LTCL- UK. ATCL UK. AIWMS-SL. MMI- UK. Reading Masters - English (TLSC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / Speech & Drama / public Speaking පන්ති - වයස අවුරුදු 4 සිට ඩිප්ලෝමා මට්ටම දක්වා
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
Pearson BTEC HND Business - Duration : 18 - 24 months

ආයතනය: ESOFT Metro Campus - Duration : 18 - 24 months


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Pearson BTEC HND Business - Duration : 18 - 24 months
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වචන මාලාව, කථනය, උච්චාරණය

Sri Lanka English Language Graduates’ Association - English Grammar, Vocabulary, Spoken English, Pronunciation හරි විදියට මුල සිට සරලව ඉගෙනගන්න


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වචන මාලාව, කථනය, උච්චාරණය
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය

ආයතනය: Ceylinco Sussex Teacher Training College - Offers Word Class Teacher Training Programs for those who aspire to graduate from a prestigious institution


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක

CIT Institute - අංක P01 / 0566 යටතේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක
Happy Learning With Walthams - තලවකැලේ

ආයතනය: Walthams Academy - Our intention is to produce successful students through wisdom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Happy Learning With Walthams - තලවකැලේ
මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

First Friends Campus - FFC is an institute specialized in Medicine, Engineering, Business, Primary Teacher Training (AMI Montessori Method & Primary).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කටුගස්තොට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry