සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
EIIHE - Educare International Institute For Higher Education

ආයතනය: Educare International Institute For Higher Education - We offer you a powerful new way to learn online


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EIIHE - Educare International Institute For Higher Education
බාහිර උපාධිය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

ආයතනය: Institute Of Distance Learning - දේශන වල සම්පූර්ණ වීඩියෝ පිටපත්ද ඔබට ලබාගත හැක


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බාහිර උපාධිය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
Winfield Academy of Business and Finance - කොළඹ

ආයතනය: Winfield School of Management - A higher educational institution which provides high quality, advanced, internationally recognized qualifications


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Winfield Academy of Business and Finance - කොළඹ
Luxway Campus - අම්පාර

ආයතනය: Luxway Campus - A leading private limited company dedicated to providing high-quality education and unlocking the potential of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Luxway Campus - අම්පාර
York Graduate Campus - කැලණිය

ආයතනය: York Graduate Campus - Is clearly acknowledged & accepted as a “State Of The Art” structurally perfect Learning Institute of Higher Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
York Graduate Campus - කැලණිය
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර

Infortec International Asia Campus (IIAC) - A leading tertiary education providers in Sri Lanka established in 1999


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
International Institute of Health Sciences IIHS

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
ස්ථානය: වැලිසර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Institute of Health Sciences IIHS
Times Campus - නුගේගොඩ

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Times Campus - නුගේගොඩ
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල

ආයතනය: UNEX College of Higher Education - A well-known institute for IELTS Courses in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල
Millennium College of Aviation Studies

ආයතනය: Millennium College of Aviation Studies offers a wide range of Aviation programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Millennium College of Aviation Studies
LLB Hons from Buckinghamshire New University - United Kingdom

IDM Nations Campus - We are a pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted our services in the year of 1981


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
LLB Hons from Buckinghamshire New University - United Kingdom
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic and eco-friendly environment


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය
Alpha Business School - කොළඹ 3

ආයතනය: The Alpha Business School is a truly professional ACCA institute & CFA institute brought to life by true professionals and veterans of the industry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Alpha Business School - කොළඹ 3

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry