උපකාරක පන්ති

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (second stage completed), Teacher trained certified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති)

Yuhani Ahamat (ස්ත්‍රී) - B.A. General, M.A Sociology, 10 years experience in teaching local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Conducting classes - English, History, ICT, Islam, Maths, Elocution, TKT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Silmiya (ස්ත්‍රී) - BBA [Bachelor Business Administration], MBA [Master of Business Administration]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa