සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Sanvedi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව

Fathima Shabra (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, 4 years of experience in teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව
ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 9, 10 සහ සාමාන්‍ය පෙළ

Manoj Wasantha (පුරුෂ) - B.A. (English Medium), Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 9, 10 සහ සාමාන්‍ය පෙළ
විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Manojya Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - MBBS Undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Maths Zoom online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඔන්ලයින් ගණිතය - සාමාන්‍ය පෙළ

Classes offered by an undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ගණිතය - සාමාන්‍ය පෙළ
ගණිතය සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා - ශ්‍රේණිය 6-11

A. A. Shaban (පුරුෂ) - Undergraduate BSc (Hons) Computer Science


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා - ශ්‍රේණිය 6-11
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය ඔන්ලයින් සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11

Anushika Lihinikaduwa (ස්ත්‍රී) - Higher National Diploma in Engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඔන්ලයින් සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Supun Samarakoon (පුරුෂ) - An Undergraduate of Medical Laboratory Sciences in University of Peradeniya. 9 As in GCE (O/L) and 2A, 1B in GCE (A/L) examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

Kasun P. Hettiarachchi (පුරුෂ) - අපි නිහඩයි වැඩ විතරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති
ගණිතය, විද්‍යාව (දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 - සා/පෙළ) / භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සා/පෙළ)

Helani Nirmala Jayatilake Muhandiram (ස්ත්‍රී) - A graduate in Science at Open University of Sri Lanka with an experience of more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව (දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 - සා/පෙළ) / භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සා/පෙළ)
ශ්‍රේණිය 6-11 පෞද්ගලික කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය

W. Dharshan (පුරුෂ) - Undergraduate Software Engineering (BSc. Hons)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 පෞද්ගලික කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය
ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Ms. Ayesha Kamil (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry