ඔන්ලයින් සා/පෙළ සිංහල පන්ති

J.C. Samaranayake (පුරුෂ) - B.A. (Hons) - Sinhala Sp, P.O Dip. Ed. MPhil, Over 30 years of teaching experience, O/L Paper marking experience

ඔන්ලයින් සා/පෙළ සිංහල පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල

Rev. Chandima (පුරුෂ) - BA.(Rajarata University) (undergraduate), Royal Pandith (o.s.s)

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල
සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා

Shanika Kumari (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්ව විදයාලයේ කලා (සිංහල විශේෂ ) උපාධිය, ගා/ අම්පේ විදයාලයේ සිංහල විෂය භාර ගුරුවරිය ලෙස දැනට සේවය කරයි

සිංහල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සදහා
සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්

Nishantha Karawita (පුරුෂ) - B.A (University of Sri Jayawardanapura), School teacher with paper marking experience and over 15 years of teaching experience

ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති

Sandaru Chandrapala (පුරුෂ) - Classes conducted by a qualified and experienced teacher

ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 - සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Iroshan Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts in Peradeniya, Master of Arts in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified Teacher

සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Wasana Janani (ස්ත්‍රී) - BSc Edu (University of Aldersgate), Diploma in Sinhala (University of Colombo)

සිංහල භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 1 - 11

Vijitha Nawarathne (පුරුෂ) - Currently a director of education and former teacher of social studies and Sinhala language, over 30 years of experience