සිංහල |  தமிழ் |  English
සරලව සිංහල උගනිමු - 6 වසර සිට 11වසර දක්වා

Thilini Randima (ස්ත්‍රී) - රජයේ පාසලක සිංහල භාෂාව හා සාහත්‍යය උගන්වන ගුරුවරියක ලෙස වසර 10 වඩා වැඩි කාලයක් සේවයේ නියුතුව සිටී


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සරලව සිංහල උගනිමු - 6 වසර සිට 11වසර දක්වා
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ
සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 13

Prabuddha Sri Alawaththage (පුරුෂ) - M.A. Buddhist and Pali University, B.A. University of Sri Jayewardenepura, D.B. Buddhist and Pali University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 13
සිංහල ශ්‍රේණිය 6-11 - ඈන් පෙරේරා

ඈන් පෙරේරා (ස්ත්‍රී) - Sinhala Language Grade 6-11


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ශ්‍රේණිය 6-11 - ඈන් පෙරේරා
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Laksara Sandyani (ස්ත්‍රී) - සිංහල පිළිබද ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් සහිත බස්නාහිර පළාත් පාසලක ගුරුවරියකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 11 - දේශීය, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - නදීෂා පීරිස්

නදීෂා පීරිස් (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - නදීෂා පීරිස්
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 3 සිට 12 ICT/ENGLISH සහ සිංහල

Uththara Payagalage (ස්ත්‍රී) - Teacher at Zahira College, Colombo, Bachelors of Information Technology of British Computer Society


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)

Sulochana Dayarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya, M.A. Kelaniya, Teacher at Musaeus college


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති)
ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය විෂය නිර්දේශය) කණ්ඩායම් පන්ති

ආයතනය: Vinsara Academy - Tuition for grades 6 and 11 conducted by an expert faculty


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය විෂය නිර්දේශය) කණ්ඩායම් පන්ති
සිංහල භාෂාව - ඔන්ලයින්

Norin Fernando (ස්ත්‍රී) - For grades 6, 7, 8, 9, 10, 11


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - ඔන්ලයින්
ශ්‍රේණිය 10-11 සිංහල - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Rev. Sumanananda (පුරුෂ) - B.A. (Hons), Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 10-11 සිංහල - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සිංහල විෂය ඔන්ලයින් පන්ති උපකාරක පන්ති

Hasini Rangana (ස්ත්‍රී) - A graduate in BA [University of Kelaniya], Over 7 years of teaching experience, currently works in a private school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල

Tharuka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) in Sinhala - University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry