සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ශ්‍රේණිය 9 10 11 - මාස හයක වැඩසටහන

Grade 9 to O/L - Sinhala, Mathematics, Science, History, English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9 10 11 - මාස හයක වැඩසටහන
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Heshani Rajarathna (ස්ත්‍රී) - A teacher attached to a leading school in Colombo, B.Ed, TkT, Dip. in HR Management, Adv. Dip in Management.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ඉතිහාසය සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින්

සියලුම පංති මෙහෙයවනු ලබන්නේ කොළඹ රජයේ ජාතික පාසලක ආචාර්යවරු විසිනි.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින්
ඉතිහාසය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ben Dilharan (පුරුෂ) - BA hons in History [University of Jaffna], Currently pursuing MA in History at University of Delhi India


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Sandamali Herath (ස්ත්‍රී) - B.A. (Special) [University of Colombo], Diploma in Counselling [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි

V K Nawarathne (පුරුෂ) - අවුරුදු 40 ක ඉගැන්වීමේ සහ විභාග උත්‍ර පත්‍ර පරීක්ෂණ පළපුරුද්ද සහිත හිටපු විෂය භාර ගුරු සහ විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල 6-11 ශ්‍රේණි
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල සහ ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති

Upul Indrajith (පුරුෂ) - B.A. (University of Kelaniya), PGDE (Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඔන්ලයින් ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - Mssc - Archaeology - University of Kelaniya, BA(sp) 2nd upper


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Anuradha Abewickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of the University of Sri Jayewardenapura [specialise in Geography]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති

Janithri Imasha Dharmarathna (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher, Diploma in Tamil, B.A. University of Kelaniya (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ දෙමළ පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති

Yashen Patabendige (පුරුෂ) - Individual or group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්තිය

Nipuni Maheshika (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) History, University Of Kelaniya, MPHIL (History) University Of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ඔන්ලයින් පන්තිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry