6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය

භාතිය අබේරුවන් (පුරුෂ) - රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධි අපේක්ෂක (අවසන් වසර), වසර 6 කට අධික ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් තිබීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 වසරේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉතිහාසය විෂය
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති

Nadeesha Wijeweera (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) University of Ruhuna, M.A. University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 ඉතිහාසය පන්ති
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා

Shamika Perera (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය), ඉතිහාසය ඩිප්ලෝමාව (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පුරාවිද්‍යා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (පුරාවිද්‍යා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ ආයතනය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති - 10 හා 11 ශ්‍රෙණි ළමුන් සඳහා
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති

Ravindra Kadigamuwa (පුරුෂ) - BA, MA, PGDE, LLB


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ඉතිහාසය පන්ති
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම

Srimal Dedigama (පුරුෂ) - BA (University of Kelaniya), Diploma in History


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය පන්ති - ශ්‍රීමාල් දැදිගම
ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11 - මහනුවර

I Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts (B.A) special in Peradeniya, Master of Arts (M.A) in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified School Teacher Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
සා/පෙළ ඉතිහාසය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Arosh Martin (පුරුෂ) - B.A. Hons (International Studies), LLM Hons. (University of West London), LLB Hons. (University of London)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඉතිහාසය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11

Neranjali Madhumali (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) University of Kelaniya, Diploma in History - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 සහ බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 9, 10 ,11
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 10/11 - චමෝද්‍යා මදුවන්ති

Chamodya Madhuwanthi (ස්ත්‍රී) - BA (Sp) International Relation - University of Colombo, Diploma in Psychology and Counselling - SITC Campus in Gampola


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 10/11 - චමෝද්‍යා මදුවන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Master of education, BA in social sciences, Diploma in education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Binuri Prabhashi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate student


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa