සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
නාට්‍ය හා රංගකලාව ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Ravindu Samarakoon (පුරුෂ) - අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නාට්‍ය හා රංගකලාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්‍ය හා රංගකලාව ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Saluja Peiris (ස්ත්‍රී) - BPA (Honours) University of Visual & Performing Arts, A teacher of a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව
ශ්‍රේණිය 1-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Priyadarshani Miss (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
නාට්ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 6-11

Lakshmi Sewwandi (ස්ත්‍රී) - BA (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 6-11
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Sandharuwan Abeyratne (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching (Drama)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
සිංහල භාෂාව සහ නාට්ය හා රංග කලාව පන්ති

Medini Kumarathunga (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Art (special) in performing Art (Drama) - University of Colombo, Diploma in Sociology - SITC Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ නාට්ය හා රංග කලාව පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Anuja Abewardhana (පුරුෂ) - Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry