ශ්‍රේණිය 6-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Priyadarshani Miss (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ නාට්‍ය හා රoග කළාව, ශිල්ප කළා

Dilukshan de silva (පුරුෂ) - A degree holder


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ නාට්‍ය හා රoග කළාව, ශිල්ප කළා
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Sandharuwan Abeyratne (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching (Drama)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sanduni Roshini (ස්ත්‍රී) - 3+ years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa