සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 22 Years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති
සමාජ විද්‍යා පන්ති

Ashan Batepola (පුරුෂ) - Join our sociology classes and explore the fascinating world of culture, race, gender, and inequality


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සමාජ විද්‍යා පන්ති
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS

Ms. Rashanthi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - Master of education, BA in social sciences, Diploma in education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සමාජ විද්‍යාව / පුරවැසි අධ්‍යාපනය / භූගෝල විද්‍යාව / ඉතිහාසය / IELTS

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry