සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher
British ඔන්ලයින් පාසල

British Online School - An UK-based business, but we are focused on helping students in Sri Lanka become the best in their field.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
British ඔන්ලයින් පාසල
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති

Achintha Ayaskantha (පුරුෂ) - An undergraduate student [University of the Visual and Performing Arts]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය

Darshani Chandrasena (ස්ත්‍රී) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය
බටහිර සංගීතය - LakSoft සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: LakSoft Music Academy - We aim to provide the best possible learning experience for the students with our most experienced lecturers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීතය - LakSoft සංගීත ඇකඩමිය
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව

ආයතනය: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry