සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්

Michelle Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Graduate French teacher with over 14 years of experience in leading schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට ගුරුවරියක්
එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ (3 ශ්‍රේණිය ඉහළට), උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ (3 ශ්‍රේණිය ඉහළට), උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13

Madushaa Karunaarachchi (ස්ත්‍රී) - French Classes Grade 1-13 - Cambridge, Edexcel, Local syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති

ආයතනය: Numerator Academy - We offer standard as well as customized education plans to support our students enhance their numerical and analytical skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ආධුනිකයන් සඳහා, කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

H.S. Arachchige (ස්ත්‍රී) - A trained and highly qualified French Language Teacher with over 12 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ආධුනිකයන් සඳහා, කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න

Lakshani Perera (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලක්ෂානි සමඟ ජර්මන් ඉගෙන ගන්න
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Shenelle Unantenne (ස්ත්‍රී) - Experience in working in a primary school in Geneva Switzerland, Completed the ‘parascolaires’ program at École Jatdin in Thônex, Geneva.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමයින් සහ යෞවනයන් සඳහා ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - උ/පෙ, සා/පෙළ, ප්‍රාථමික, IGCSE එඩෙක්සෙල්
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති

Gayathri (ස්ත්‍රී) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා උපාධිය - නවීන භාෂා (ප්‍රංශ සහ ඉංග්‍රීසි), ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීමේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති
ජපන් භාෂාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරියක්

Nethmi Rasanji (ස්ත්‍රී) - Bachelor Of Arts In English And English Literature, Diploma in Japanese, Passed JLPT. N5/N4


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරියක්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
ප්‍රංෂ භාෂාව - විභාග සඳහා සූදානම් කිරීමේ පන්ති

Chamandie (ස්ත්‍රී) - Qualified DELF B2 level, Certified teacher in Teaching French as a foreign language by the institute of FLE, in France


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව - විභාග සඳහා සූදානම් කිරීමේ පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry