සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, පරිගණක විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

ආයතනය: Prestige Learning Centre - Edexel and Cambridge Classes for Grade 6 to O Level.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, පරිගණක විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

A Herath (ස්ත්‍රී) - PhD.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති

Nehara (ස්ත්‍රී) - Bachelors in Education, Post graduate in Strategic Management and Leadership, (Masters) IMBA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / විද්‍යාව පන්ති
උපකාරක පන්ති

Sharlene Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Qualified in AMI and MMI, Trained in Public Speaking, Qualified in Biblical studies, Bachelors in Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Mrs. Thashila Pramodi (ස්ත්‍රී) - Dip. Alliance Française de kotte


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
Radiant International Academy - කොටිකාවත්ත

ආයතනය: Radiant International Academy - ඔබේ දරුවාට තවමත් හොද ඉංග්‍රීසි පන්තියක් ලැබුනේ නැද්ද?


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Radiant International Academy - කොටිකාවත්ත
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Mrs. Marsoom (ස්ත්‍රී) - A well experienced teacher graduated from the University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ඔන්ලයින් පන්ති

Asantha Pramodinie (ස්ත්‍රී) - English language teacher in a reputed international school, B.A in University of Kelaniya (UG), Higher Dip.in English teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ඔන්ලයින් පන්ති
එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති

Manthila Fernando (ස්ත්‍රී) - BSc, GradDipChem, GradDipEd


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති
British ඔන්ලයින් පාසල

British Online School - An UK-based business, but we are focused on helping students in Sri Lanka become the best in their field.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
British ඔන්ලයින් පාසල
ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසලක පළපුරුදු ගුරුවරියක් විසින් ESL සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම

Luvinee Perera (ස්ත්‍රී) - BSc (Honors) in Management of Information Technology at the University of Wolverhampton UK, PGD in Education in EduQual


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රමුඛ පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසලක පළපුරුදු ගුරුවරියක් විසින් ESL සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
IGCSE පන්ති

ආයතනය: Sage Institute - Classes conducted by well experienced graduate teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry