සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
දස වසරක පළපුරුදු, පශ්චාත් උපාධිදාරි ජ්‍යාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරියක විසින් පවත්වන රසායන / ජීව විද්‍යා

Chalani Wijesurendra (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science, Masters degree : MISM, Over 10 years experience in teaching at a well reputed international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දස වසරක පළපුරුදු, පශ්චාත් උපාධිදාරි ජ්‍යාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරියක විසින් පවත්වන රසායන / ජීව විද්‍යා
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Post Graduate Diploma in Industrial Analytical Chemistry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පරිසර කළමනාකරණ

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - Degree of Bachelor of Arts, At Currently Head of Geography Section and Moderator at an International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පරිසර කළමනාකරණ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry