ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Post Graduate Diploma in Industrial Analytical Chemistry


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා විද්‍යා (රසායන, භෞතික, ජීව) පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව සහ පරිසර කළමනාකරණ

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - Degree of Bachelor of Arts, At Currently Head of Geography Section and Moderator at an International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ පරිසර කළමනාකරණ
රසායන විද්‍යාව(gcse) / විද්‍යාව / තොරතුරු තාක්ෂණය(gce) (ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාද්‍ය) සිද්ධාන්ත / ප්‍රශ්න පත්‍

Chalani Wijesurendra (ස්ත්‍රී) - BSc in Natural Science, Masters degree : MISM, Over 10 years experience in teaching at a well reputed international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa