එඩෙක්සෙල් IGCSE තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) 2024

Ahmed Muhsin (පුරුෂ) - Has been Teaching the Edexcel IGCSE ICT syllabus for the last 6 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය. පාසල් දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට සහ පාසල් හැරගිය අයට.

Mrs. N. Udawatta (ස්ත්‍රී) - Experienced graduate Lady teacher from a Reputed School in Colombo. Over 12 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS - Australian Computer Society examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සුදුසුකම් ලත් උපදේශකයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පන්ති

Umara Ratnayake (පුරුෂ) - BSc [Hon] in Information Technology [SLIIT], Australian Computer Society, Experience in Website Producing at Openworld Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සුදුසුකම් ලත් උපදේශකයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පන්ති
තොරතුරු තාක්ෂණය - දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Praveen Shakya (පුරුෂ) - Bachelors of information technology, University of of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය

Gerald Fernando (පුරුෂ) - Completed OL, AL in the Mathematics stream and I am currently pursuing bachelor's degree in electrical and electronic engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - Bachelor of IT (University of Colombo), 6 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
පෞද්ගලික පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

Nadunshi Kahagolla (ස්ත්‍රී) - Currently worked as a ICT, maths teacher for nationals and computer science for edexcel syllabus in a international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය / ජාත්‍යාන්තර

ආයතනය: Online tutory Teaching Institute - We do online teaching for University students specially Networking field


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) දේශීය / ජාත්‍යාන්තර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Thilini Hettiarachchi (ස්ත්‍රී) - Experienced International School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
අමතර පන්ති - පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත

Nuwan Atthanayake (පුරුෂ) - Bachelor of Technology in Engineering, City & Guilds Advanced Technician Diploma.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කෑගල්ල, කොළඹ, මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

P. Sivasubramaniam (ස්ත්‍රී) - MSc, over 20 years of experience in private and international schools. Also a lecturer in multiple private universities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry