සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
චිත්‍ර පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ishara (ස්ත්‍රී) - B.Ed in Special Needs Education, MA. Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry