සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ගිටාර්ය සහ තබ්ලාව ඔන්ලයින් පන්ති

Randika Withanage (පුරුෂ) - BA (Hons), University Of (India kala), MA University of (India kala), Visharada - Institute of Bhathhande Lucknow


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිටාර්ය සහ තබ්ලාව ඔන්ලයින් පන්ති
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා ගිටාර් පන්ති

Rushel Wanigasekara (පුරුෂ) - The rhythm guitarist of the Magnets Band


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා ගිටාර් පන්ති
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
Educate Academy - රත්මලාන

ආයතනය: Educate Academy - Embark on a journey of knowledge, growth, and success


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Educate Academy - රත්මලාන
සංගීත පංති - ගායන පුහුණුව, ගිටාර්, බටනලා, ඕගන් වාදන පුහුණුව

Naveen Srinath (පුරුෂ) - University of Visual and Performing Arts. (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පංති - ගායන පුහුණුව, ගිටාර්, බටනලා, ඕගන් වාදන පුහුණුව
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
හඬ පුහුණුව - ඔබටත් ගයන්නට හැකියි

ආයතනය: The MusiCulture - School of Musicology & Applied Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හඬ පුහුණුව - ඔබටත් ගයන්නට හැකියි
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත

දමිත් මධුවන්ත (පුරුෂ) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්

ආයතනය: Legato Music Academy - A leading music education institute located in Pannipitiya Sri Lanka. We teach wide range of music instruments


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්
සංගීතය පන්ති - ධනුෂ්ක හර්ෂණ

Dhanushka Harshana (පුරුෂ) - BPA (sp) in Music - UVPA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ධනුෂ්ක හර්ෂණ
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

Chamika Kaushalya (පුරුෂ) - BPA (Hons) Music, Sangeet Diploma in Bathkande, Grade A Singer @ SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී

Malithi Loshini (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Performing Arts in Music [University of Kelaniya], Visharada (Vocal) Bhathkande [Lucknow - India], SLBC A grade Singer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී
සංගීත පන්ති - Zoom ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

Nishantha Senevirathne (පුරුෂ) - Diploma in Bellwood


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - Zoom ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry