සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
සූර්ය පැනල ගැන ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: ET Academy - Conducted by Eranga Weerasinghe - B.Eng (Hons)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සූර්ය පැනල ගැන ඉගෙන ගන්න
Agraganya - කොළඹ, ගාල්ල

Agraganya offers a robust support system, providing students with a state-of-the-art learning platform, computers, high-speed internet, and stipends for essential needs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Institute of Health Sciences IIHS

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
ස්ථානය: වැලිසර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Institute of Health Sciences IIHS
ආකර්ශනීය කථිකයෙක් / නිවේදකයෙක් වන්න

Wenuka Walpita (ස්ත්‍රී) - BA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආකර්ශනීය කථිකයෙක් / නිවේදකයෙක් වන්න
MCQ Techniques, Memory Techniques, Study Plan

Shanika Nilakshi (ස්ත්‍රී) - Certified NLP Practitioner, Diploma in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MCQ Techniques, Memory Techniques, Study Plan
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා පන්ති

Pradeep Dassanayake (පුරුෂ) - MSSC, BA, Diploma in Mass Com


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා පන්ති
Certificate Training Program on Construction Safety - මාර්ගගත පාඨමාලාව

ආයතනය: International Safety Consultants - Recommended for Safety Officers, Site Engineers, Supervisors and Managers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Certificate Training Program on Construction Safety - මාර්ගගත පාඨමාලාව
Future Path ආයතනය

ආයතනය: Future Path Institute - අන්තර්ජාල මුදල් ඉපැයීමේ ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Path ආයතනය
UCEED Coaching - බැංගලෝර්

ආයතනය: SILICA Institute - Over the last 18+ years, more than 15,000 SILICA students have successfully begun their design careers in premier institutions


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
UCEED Coaching - බැංගලෝර්
දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය

දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය - දැනට ලංකාවේ තිබෙන සියලුම රාජ්‍ය සේවා තරග විභාග සදහා උපකාරක පංති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය

Ezone Business Institute - ශ්‍රී ලංකා රජයේ ලියාපදිංචිත අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය
SL Food Tech Academy - SLFT

ආයතනය: SL Food Tech - Our team comprised with functional and technical experts who have hands-on industry knowledge and experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SL Food Tech Academy - SLFT
Institute of Money and Entrepreneurship Development - IMED

ආයතනය: Institute of Money and Entrepreneurship Development - The place where dreamers become entrepreneurs


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute of Money and Entrepreneurship Development - IMED
ඔරිගාමි වැඩමුළුව

ආයතනය: Hope Academy - Online Origami Workshop


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔරිගාමි වැඩමුළුව
Academy of International Trade and Transport

ආයතනය: Academy of International Trade and Transport - AITT is the training arm of the Sri Lanka Logistics & Freight Forwarders Association (SLFFA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Academy of International Trade and Transport

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry