3

දැන්වීම් බලන්න

MCQ Techniques, Memory Techniques, Study Plan

Shanika Nilakshi (ස්ත්‍රී) - Certified NLP Practitioner, Diploma in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MCQ Techniques, Memory Techniques, Study Plan
Crypto trading ඉගෙනගන්න

Crypto trading ඉගෙනගන්නවා කියලා කියන්නෙ trading කරන ආකාරය ඉගෙනගන්නවාට වඩා එහාට ගිය දෙයක්


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Crypto trading ඉගෙනගන්න
Crypto Currency Trading පාඨමාලාව

ආයතනය: Insight Academy of Education - Online money with Insight Academy of Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Crypto Currency Trading පාඨමාලාව
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය

Ezone Business Institute - ශ්‍රී ලංකා රජයේ ලියාපදිංචිත අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ezone Business Institute - ඉංගිරිය
දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය

දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය - දැනට ලංකාවේ තිබෙන සියලුම රාජ්‍ය සේවා තරග විභාග සදහා උපකාරක පංති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දමින්ද දිසානායක අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා පන්ති

Pradeep Dassanayake (පුරුෂ) - MSSC, BA, Diploma in Mass Com


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා පන්ති
Certificate Training Program on Construction Safety - මාර්ගගත පාඨමාලාව

ආයතනය: International Safety Consultants - Recommended for Safety Officers, Site Engineers, Supervisors and Managers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Certificate Training Program on Construction Safety - මාර්ගගත පාඨමාලාව
IQ පන්ති (ගුරු විභාග උපකාරක පන්ති)

Amarasri Herath (පුරුෂ) - උපකාරක පන්ති පහත නගරයන්හි ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කොට ඇති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IQ පන්ති (ගුරු විභාග උපකාරක පන්ති)
Advanced Construction Training Academy - ACTA

ආයතනය: Advanced Construction Training Academy - The training arm of the National Construction Association of Sri Lanka (NCASL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Advanced Construction Training Academy - ACTA
පිරිසක් ඉදිරියේ කථා කරමු

UNMUTAD Public Speaking Academy - තනි පුද්ගල අවධානය යටතේ අප ඔබව වඩාත් හොද සන්නිවේදයකු කරන්නෙමු


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය

ශාස්ත්‍රා උසස් පෙළ තක්සලාව - සිංහල, දේශපාලන විද්‍යාව, BC, මීඩියා, සමාජ විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, අපරාධ විද්‍යාව, පුරා විද්‍යාව, Econ වගේ හැම විෂයක්ම එකම තැනක


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය
SL Food Tech Academy - SLFT

ආයතනය: SL Food Tech - Our team comprised with functional and technical experts who have hands-on industry knowledge and experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SL Food Tech Academy - SLFT
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
Institute of Money and Entrepreneurship Development - IMED

ආයතනය: Institute of Money and Entrepreneurship Development - The place where dreamers become entrepreneurs


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute of Money and Entrepreneurship Development - IMED
විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව මාර්ගගත පාඨමාලාව

Malin Buwaneka Kariaywasam (පුරුෂ) - 1 day online course


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව මාර්ගගත පාඨමාලාව

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa