සිංහල |  தமிழ் |  English
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Kaushani Herath (ස්ත්‍රී) - NDT (ICT), Diploma in ICT, Trained Teacher at NIE


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL

Suresh Gunawardana (පුරුෂ) - Hardware Engineering, HND in ICT, ANDHRM Sp (NSBM)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11, උසස් පෙළ, IGCSE, IAL
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ

Chamath Abeysinghe (පුරුෂ) - BSc Computer Science - Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)

Arunodya Pawuluarachchi (ස්ත්‍රී) - Software Engineer - Intern: Ceylon Electricity Board, BSc. in Information Systems: University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න

ආයතනය: ITEC Education Centre - A computer education institute which is registered under the government of Sri Lanka. Register no is 20/1656


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT

Eshani Rathnayak (ස්ත්‍රී) - Advanced Level ICT teacher of the leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ms. Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nimanka Heshan (පුරුෂ) - BET Hons [UOK], BIT UCSC [Undergraduate], Certificate in ERP systems, Fullstack trainee (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති

Sinhala medium ICT classes for grades 6, 7, 8, 9, PowerPoint, MS Excel, MS Word


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Aqueel Ishak (පුරුෂ) - BIT [University of Colombo, Undergraduate], BSE [Open University, Undergraduate]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Fathima Anuf Azeez (ස්ත්‍රී) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Buddhika Marasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc in Information Technology. National Computing Center (NCC) - University of Greenwich.UK. Diploma in Graphic Designing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry