දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)

Aysha Ajward (ස්ත්‍රී) - An Engineering undergraduate studying at a State University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක රාජපක්ෂ

Chanaka Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate - Software Engineering (Hons)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක රාජපක්ෂ
ඔන්ලයින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සඳහා

University Student (Software Engineering) (ස්ත්‍රී) - BIT, HND in IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්තිය

Ashan Chandrasekera (පුරුෂ) - ICT online tuition in Sinhala medium


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්තිය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

කුෂ්මන්ත වනිගසිංහ (පුරුෂ) - An Undergraduate Student [Bachelor Of Education In Information Technology (Hons)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - 9 දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nadishi (ස්ත්‍රී) - A young Female Undergraduate educated from a leading international school & Catholic School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 - 9 දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Pasindu Sandanuwan (පුරුෂ) - Undergraduate - University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර

Heshani Carmaleen (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Software Engineering - Cardiff Metropolitan University, UK


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 11 - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Balasuntharam Palaniyandi (පුරුෂ) - 7 years experience in a National School, 5 years experience in a well reputed private sector educational institution


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Mohamed Muheeth Shukri Ahamed (පුරුෂ) - B.Eng (Hons) in Software Engineering (London Metropolitan Uni) (R), BCS iHEQ L5 Certification & Diploma (R) in ESOFT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Suhashinee Bandara (ස්ත්‍රී) - 18 years teaching experiences in Edexcel, Cambridge and Local A/L ICT, A/L ICT English Medium paper marking teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Virani Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BCS (PGD-HEQ), HNDIT (SLIATE), HDIT, DIT (UCSC), Over 12 years of experience in leading International schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය / එඩෙක්සෙල්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - මෙහෙයවන්නේ චමිඳු සර්

Chamindu Sir (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc (Hons) IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ශ්‍රේණිය 6-11 - මෙහෙයවන්නේ චමිඳු සර්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - 6, 7, 8, 9, 10, 11

Nilupulie Kariyawasam (ස්ත්‍රී) - විද්‍යාපීඨ පුහුණු ගුරු


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - 6, 7, 8, 9, 10, 11

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa