විද්‍යාව, ගණිතය සහ SFT

Mrs. Fathin Farook (ස්ත්‍රී) - Bachelor in science Eastern university of Sri Lanka 2nd upper class, Post graduate diploma in education (NIE)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 ගණිතය - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Madushani Thilakarathne (ස්ත්‍රී) - BMS Mgt (Hons) Open University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 ගණිතය - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - අකිලා කරුණාරත්න

Akila Karunarathna (ස්ත්‍රී) - A school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - අකිලා කරුණාරත්න
ඔන්ලයින් ගණිතය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Thanuja Gunathilaka (ස්ත්‍රී) - A trained teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ගණිතය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය උපකාරක පන්ති - අසේල සර්

Asela Sir (පුරුෂ) - Online and physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය උපකාරක පන්ති - අසේල සර්
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 ගණිතය - ඔන්ලයින් පන්ති

Sumith Rathna Kumara (පුරුෂ) - BSc (Agri) Hons - University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 ගණිතය - ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය (6 -11)

Sithira Gunawardhana (පුරුෂ) - Bsc (UG) University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ IT (ශ්‍රේණිය 6 -11)

Aysha Ajward (ස්ත්‍රී) - An Engineering undergraduate studying at a State University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
ගණිත පන්ති - තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Ridmi Rodrigo (ස්ත්‍රී) - An undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11

Vishwaka Vimukthi (පුරුෂ) - NDT Civil Engineering - University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Chathuranga Bandara (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
ගණිතය 6-11 - සාලිංග පෙරේරා

Salinga Perera (පුරුෂ) - BSc (Undergraduate) - University of Kelaniya, BIT (Undergraduate) - UCSC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය 6-11 - සාලිංග පෙරේරා
ගණිතය පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 06 - 09, සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Osal De Alwis (පුරුෂ) - An After A/L student who studied in Combined Maths stream (English Medium) and waiting for results


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය - ඔන්ලයින් - නිමේෂ් ගුරුගේ

ආයතනය: Oriant Academy - Classes conducted by Nimesh Guruge [BSS (Mathematics) - University of Kelaniya, Trained Teacher (Mathematics)]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය - ඔන්ලයින් - නිමේෂ් ගුරුගේ

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa