සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
ශ්‍රී ලංකාවේ 6 සිට 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ගණිතය (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)

Madusha Nishad (පුරුෂ) - 2016 - 2020 - Bsc.(Nawala OUSL) 2018 - 2020 - Electrical Engineering - Diploma LEVEL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකාවේ 6 සිට 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ගණිතය (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)
6, 7, 8, 9, 10, 11 ගණිතය පන්ති

Randini Perera (ස්ත්‍රී) - විශ්ව විද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂිකා, B.BST (Hons) Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6, 7, 8, 9, 10, 11 ගණිතය පන්ති
පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Maths Zoom online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6-11 පෞද්ගලික කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය

W. Dharshan (පුරුෂ) - Undergraduate Software Engineering (BSc. Hons)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 පෞද්ගලික කණ්ඩායම් පන්ති - ගණිතය
විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Manojya Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - MBBS Undergraduate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය

Navanjana Herath (ස්ත්‍රී) - BSc [Undergraduate]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - ශ්‍රේණිය 11 (සාමාන්‍ය පෙළ)

හංසගීත් නවරත්න (පුරුෂ) - BSc Engineering (Civil)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - ශ්‍රේණිය 11 (සාමාන්‍ය පෙළ)
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - මනෝජ් ප්‍රියංකර

මනෝජ් ප්‍රියංකර (පුරුෂ) - Teacher-Leading National School, Mathematics Lesson Compiler, Examiner of O/L Answer Scripts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - මනෝජ් ප්‍රියංකර
විද්‍යාව සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Dasuni Peramuna (ස්ත්‍රී) - BSc in Physics Undergraduate [OUSL]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Supun Samarakoon (පුරුෂ) - An Undergraduate of Medical Laboratory Sciences in University of Peradeniya. 9 As in GCE (O/L) and 2A, 1B in GCE (A/L) examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති (ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය / විද්‍යාව සහ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව

Nirmal (පුරුෂ) - MBBS Completed Student, More than 5 yrs of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය / විද්‍යාව සහ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 10, සාමාන්‍ය පෙළ

Mahinda Bandaranayake (පුරුෂ) - O/L Paper marking examiner / Panel chief, School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 10, සාමාන්‍ය පෙළ
ඉතිහාසය සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 - ඔන්ලයින්

Iresha Landekumbura (ස්ත්‍රී) - BBA [University of Colombo], CA Corporate Level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 - ඔන්ලයින්
ගණිතය ඔන්ලයින් සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11

Anushika Lihinikaduwa (ස්ත්‍රී) - Higher National Diploma in Engineering


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඔන්ලයින් සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11
ඔන්ලයින් හෝ භෞතික පන්ති

Charuni Nilakshika (ස්ත්‍රී) - BSc Mathematics and Statistics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් හෝ භෞතික පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry