සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11 - දයානි මුණසිංහ

Dayani Munasinghe (ස්ත්‍රී) - BA (University of Peradeniya), PGDE - OUSL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6-11 - දයානි මුණසිංහ
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nethmi Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව

ආයතනය: The Study Lobby - Online and Physical classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉතිහාසය ගණිතය විද්‍යාව
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

Yamuna Miss (ස්ත්‍රී) - BA, PGDE (OUSL), Government School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9
සිංහල / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11

Lasith Senanayaka (පුරුෂ) - BA Buddhist Civilization and Psychology (University of Jayewardenepura), Dip. in Buddhism Edu


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල / බුද්ධාගම - ශ්‍රේණිය 6-11
සිංහල 1-13 ශ්‍රේණි දක්වා

Dilrukshi Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රපති උපාධි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්තිය - කතා කිරීම සහ ලිවීම

Kanchana De Silva (ස්ත්‍රී) - 15 Years experience in school syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය පන්ති (සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 -11

Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - A well experience government maths teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය පන්ති (සිංහල මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 -11
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Sandaruwan Liyanawaduge (පුරුෂ) - Theory and Revision


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

S. Liyanage (ස්ත්‍රී) - M.A Sinhala, B.A, Diploma in psychology & counseling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Iroshan Jayaweera (පුරුෂ) - Bachelor of Arts in Peradeniya, Master of Arts in Kelaniya, Dip in Edu, Government Qualified Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්

Nishantha Karawita (පුරුෂ) - B.A (University of Sri Jayawardanapura), School teacher with paper marking experience and over 15 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්
ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

Chathuri Kodikara (ස්ත්‍රී) - B.A. Jayawardanapura University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa