සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Savindi Balachadra (ස්ත්‍රී) - B.BA (Sp.)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ සිංහල භාෂාව

A well experienced lady teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ සිංහල භාෂාව
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල උපකාරක පන්ති කොළඹ

Anuradhi Bandara (ස්ත්‍රී) - BA (Eng), More than 10 years Experience in Teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල උපකාරක පන්ති කොළඹ
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති

Imesha Udayanga (පුරුෂ) - සද්ධර්මාචාර්ය, BA (UG) University of Colombo, BA (UG) Buddhist and Pali University, Dip in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය සහ සිංහල භාෂාව පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Saluja Peiris (ස්ත්‍රී) - BPA (Honours) University of Visual & Performing Arts, A teacher of a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)

Chandani Bandara (ස්ත්‍රී) - BA (External) - University of Peradeniya (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය (Online)
1 - 5 ශ්‍රෙණිය දක්වා, 6 - 9 ශ්‍රෙණිය දක්වා, සාමාන්‍ය පෙල, උසස් පෙල පන්ති - සිංහල, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය

Miss. Nawanga (ස්ත්‍රී) - උපදෙශිකාවක් ලෙස ඉගෙන ගනිමින් උපාධි අපෙක්ශිකාවකි. අවුරුද්දක ඉගැන්විමෙ පලපුරුද්දක් ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Kavindya Basnayaka (ස්ත්‍රී) - University Candidate in University of Ruhuna, Diploma in HRM and Productivity Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 9
ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

පාරමී කහටපිටිය (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්

Nishantha Karawita (පුරුෂ) - B.A (University of Sri Jayawardanapura), School teacher with paper marking experience and over 15 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

Yamuna Miss (ස්ත්‍රී) - BA, PGDE (OUSL), Government School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9
සිංහල භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

අල්ෂා ලියනරත්න (ස්ත්‍රී) - B.A. (sp) University of Kelaniya, Diploma in University of IMBS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry