සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
දෙමළ, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉස්ලාම් ධර්මය

Nisar Pathima (ස්ත්‍රී) - ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කළා.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ, දේශපාලන විද්‍යාව, ඉස්ලාම් ධර්මය
මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 01 - ශ්‍රේණිය 11

Afra (ස්ත්‍රී) - Very organized and punctual. Helping slow-pace learners by paying special attention


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති ශ්‍රේණිය 01 - ශ්‍රේණිය 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry