සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ

Conducted by IWMS and Trinity qualified female teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති
පියානෝ පන්ති

ආයතනය: Roshain de mel Academy - Classes conducted by a Western Music certified and experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්ති
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ

Stephanie Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - School syllabus: Grade 6 to A/Ls, Graded Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ

Sandali Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත

දමිත් මධුවන්ත (පුරුෂ) - BA (Hons) in Performing Arts in Music - University of Kelaniya, Visharada (Violin) - Bhathkande - Lucknow, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - දමිත් මධුවන්ත
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී

Malithi Loshini (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Performing Arts in Music [University of Kelaniya], Visharada (Vocal) Bhathkande [Lucknow - India], SLBC A grade Singer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීත පන්ති - විශාරද මලිති ලෝෂිනී
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති

Achintha Ayaskantha (පුරුෂ) - An undergraduate student [University of the Visual and Performing Arts]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සහ අපරදිග සංගීත පන්ති
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13

Chamika Kaushalya (පුරුෂ) - BPA (Hons) Music, Sangeet Diploma in Bathkande, Grade A Singer @ SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 6-13
Insight Training Institute

ආයතනය: Insight Educational and Training Institute - Grade 6-11 and A/L Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Insight Training Institute
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
Prasad Music Academy - යක්කල

Classes conducted by A.A. Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prasad Music Academy - යක්කල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry