සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Piumi Chamodi (ස්ත්‍රී) - Dip. In Drawing & Painting (University of Visual & Performing Arts), B.A (Sp) University of Colombo, Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sewwandi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Sri Jayawardhanapura, Diploma in Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Classes are conducted by a graduate teacher with several years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ චිත්‍ර කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති
චිත්‍ර පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ishara (ස්ත්‍රී) - B.Ed in Special Needs Education, MA. Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Art Academy - මහනුවර, ගම්පොල

Chandana Bandara Samarakoon (පුරුෂ) - Bachelor of Arts, [University of Peradeniya], Diploma in Aesthetic Studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

ආයතනය: Devine School Of Arts - Classes by Niluka Danwanthari [BA (Kelaniya), MA (Kelaniya), PGDE (Colombo), National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Sanka Thennakoon (පුරුෂ) - National School Art Teacher, University of Visual and Performing Arts (Drawing and Painting | Dip), B.A. (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ
ඔන්ලයින් චිත්‍ර පන්ති

Auckland Campus - දේශන පැවැත්වීම කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලලිත කලා උපාධිධාරී, රජයේ පාසල් ආචාර්යවරියක් විසින් සිදුකරයි.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් චිත්‍ර පන්ති
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ

Sanjaya Udayakumara (පුරුෂ) - වසර 20 ක පළපුරැදු චිත්‍ර ශිල්පියෙකි, වසර 8 ක චිත්‍ර ගුරැවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිවිතිගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
චිත්‍ර පන්ති

Tharupama Thennakoon (ස්ත්‍රී) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති
ඉතිහාසය සහ චිත්‍ර පන්ති

Manjula Illangakoon (පුරුෂ) - වසර 19 ක් කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක චිත්‍ර සහ ඉතිහාසය උගන්වනු ලබයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry