සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher conducting online and home visit classes for individual students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

TOP AD


ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT University of Moratuwa, Teaching Dip Lyceum Teacher training academy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්
සා/පෙළ ගණිතය - ඔන්ලයින් - නිමේෂ් ගුරුගේ

ආයතනය: Oriant Academy - Classes conducted by Nimesh Guruge [BSS (Mathematics) - University of Kelaniya, Trained Teacher (Mathematics)]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ගණිතය - ඔන්ලයින් - නිමේෂ් ගුරුගේ
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - සහන් බණ්ඩාර

සහන් බණ්ඩාර (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc in Mathematics [Department of Mathematics, OUSL]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - සහන් බණ්ඩාර
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
6, 7, 8, 9, 10, 11 ගණිතය - ඔන්ලයින් පන්ති

Shan Sir (පුරුෂ) - Undergraduate - University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6, 7, 8, 9, 10, 11 ගණිතය - ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය - දිලිප් ජානක සිරිවර්ධන

දිලිප් ජානක සිරිවර්ධන (පුරුෂ) - Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - දිලිප් ජානක සිරිවර්ධන
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අමර ගාමිණී

Amara Gamini (පුරුෂ) - Sinhala medium Mathematics lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අමර ගාමිණී
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - තුෂාර යාපා බණ්ඩාර

Thushara Yapa Bandara (පුරුෂ) - Software Engineer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - තුෂාර යාපා බණ්ඩාර
රොෂෙල් සමඟ ගණිතය

Roshel Devantha (පුරුෂ) - National Diploma in Engineering Science, AMIIESL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රොෂෙල් සමඟ ගණිතය
ගණිත හපන්නුගේ ලෝකය

Anu Amarasinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිත හපන්නුගේ ලෝකය
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රභාත් නානායක්කාර

ප්‍රභාත් නානායක්කාර (පුරුෂ) - BSc


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11 - ප්‍රභාත් නානායක්කාර
ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

Tharushika Teacher (ස්ත්‍රී) - English or Sinhala media, Through zoom technology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8

Madushi Perera (ස්ත්‍රී) - BSc IT (RUSL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඩිල්ශාන් පෙරේරා

Dilshan Perera (පුරුෂ) - Undergraduate - Software Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඩිල්ශාන් පෙරේරා
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry