ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Sanali Sitisekara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Honours) - University of Ruhuna


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6-11

Priyangani Rathnaweera (ස්ත්‍රී) - B.Ed - University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6-11
සිංහල භාෂාව, දෙමළ භාෂාව, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Samadhi Ariyarathne (ස්ත්‍රී) - 6 වසර සිට 9 වසර දක්වා තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 1-9 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Anuradha Ahangama (ස්ත්‍රී) - Currently working in a reputed International school, BIT(HDIT), TKT(Cambridge qualified)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්)

Vijini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්)
ඉංග්‍රීසි සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Sewwandi Ekanayake (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Geography - University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ භූගෝල විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය

ආයතනය: EDUS Online Institute - Completely online and permanent solutions for students to keep studying online without any hassle


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EDUS ඔන්ලයින් ආයතනය
ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 01 සිට 09

Sajana Sooriyaarachchi (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree [University Of Sri Jayewardenapura], Over 3 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි

Lalith Dayananda (පුරුෂ) - B.A. (English medium) , Teaching English for more than 20 years at government schools and private institutes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති

Sathsara Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - අම්බලන්ගොඩ හි දේවානන්ද විදුහල්‍රේ වසර 4ක සේවය කර ඇත, ගුරු සේවයේ වසර 4ක පළපුරුද්ද ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9

Nethmi Soyza (ස්ත්‍රී) - BPA (UVPA), MBS (UOC), Over 8 years experience as an International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය

Kanthi Gamage (ස්ත්‍රී) - රජයේ පාසලක උගන්වන පලපුරුද්ද ලත් ගුරුවරියකි, B.A. (Hons) UOC, PGDip in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry