සිංහල සහ කතෝලික ධර්මය පන්ති

Kanchana (ස්ත්‍රී) - Having experience as a teacher over five years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - More than 25 years in St Joseph's boys college Nugegoda Grade 1-5 mentioned subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry