සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ඔන්ලයින් පන්ති - බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය, සිංහල, බුද්ධාගම, පරිසරය

Methsari Peiris (ස්ත්‍රී) - උසස් පෙල සමත්වි ව්ශ්‍යවිද්‍යල සිසුවියක්. මානව සම්පත් කලමණාකරන ( HRM ) diploma හිමියෙක්. අවුරුද්දක ඉගැන්විමෙ පලපුරුද්ද


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Online Individual classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, බුද්ධාගම පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති

Dilini Udakumbura (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher since 2013


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය, බුද්ධාගම පන්ති
බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 10/11

Dinu (ස්ත්‍රී) - To watch past lessons related to Buddhism from grades 06 -11, please visit the (Dinu Teacher) YouTube channel.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධාගම ශ්‍රේණිය 10/11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry