ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 01 සිට 09

Sajana Sooriyaarachchi (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree [University Of Sri Jayewardenapura], Over 3 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පන්ති ශ්‍රේණිය 1-11 ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sanduni Roshini (ස්ත්‍රී) - 3+ years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික හා සෞන්දර්ය නැටුම් ගුරුවරියක්

Kamshi Kavindi (ස්ත්‍රී) - Primary and aesthetic diploma in international school teachers training academy, Undergraduate university of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති/ 1 - 9 වසර දක්වා (සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය / ජාතික / ජාත්‍යන්තර විශය නිර්දේශ)

Kaushalya Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - වසර 8ක පළපුරුද්ද සහිත කොළඹ ව්ශ්ව විද්‍යාලයේ සේවා කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් හදාරන (අවසන් අදියර) ගුරු මහත්මියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-5 සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - More than 25 years in St Joseph's boys college Nugegoda Grade 1-5 mentioned subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 ශ්‍රේණියේ සිට සා.පෙළ සිංහල, බුද්ධාගම සහ ඉතිහාසය 1 - 5 ශ්‍රේණි ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, පරිසරය හා බුද්ධාගම

Sandeepa Vithana (ස්ත්‍රී) - A school teacher for primary/secondary education at a renowned private school in Colombo, undergraduate in BA degree (ext).


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa