සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
Cambridge School of English - මීගමුව

ආයතනය: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge School of English - මීගමුව
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Ms. Senuri Liyanaarachchi (ස්ත්‍රී) - International School Teacher, Former British Council Trainee English Teacher, Diploma in Primary Education in OUSL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9

Hasee Ratnayake (ස්ත්‍රී) - දෙමළ භාෂාවේ සොඳුරු නවාතැන


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව සඳහා ශ්‍රේණිය 3 4 5 6 7 8 9
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල උපකාරක පන්ති කොළඹ

Anuradhi Bandara (ස්ත්‍රී) - BA (Eng), More than 10 years Experience in Teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල උපකාරක පන්ති කොළඹ
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!

Mrs. P. Ferdinando (ස්ත්‍රී) - Over 25 yrs working as a tutoress. FCE qualified in British council and honours pass in English diploma in Green Campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - 1 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණිය

Dehemi Ranawaka (ස්ත්‍රී) - DELF Qualified, A teacher at a leading International School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - 1 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 8

Prabhashi Perera (ස්ත්‍රී) - Edexcel / Cambridge / Local - Grade 1 to 8, Conducted by Zoom online


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 8
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති

සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති

PTK Hewawasam (ස්ත්‍රී) - Education For Kids Institute provides education for the ages of 4 years to 10 years of kids


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය

ආයතනය: Cambridge English Institute - Grade 1 to 13 O/L & A/L Best Results - Local Syllabus & International Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Ranzi Yasasvi (ස්ත්‍රී) - Dip. Psychology & Counselling (University of Hertfordshire), Adv. English language (ACBT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

ආයතනය: Accumen English Institute - වසර 17 බංඩාරගම ප්‍රදේශයේ පන්ති පැවැත්වේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry