සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Piumi Chamodi (ස්ත්‍රී) - Dip. In Drawing & Painting (University of Visual & Performing Arts), B.A (Sp) University of Colombo, Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sewwandi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Sri Jayawardhanapura, Diploma in Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

ආයතනය: Devine School Of Arts - Classes by Niluka Danwanthari [BA (Kelaniya), MA (Kelaniya), PGDE (Colombo), National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ

Sanjaya Udayakumara (පුරුෂ) - වසර 20 ක පළපුරැදු චිත්‍ර ශිල්පියෙකි, වසර 8 ක චිත්‍ර ගුරැවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිවිතිගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
චිත්‍ර පන්ති

Tharupama Thennakoon (ස්ත්‍රී) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry