සිංහල |  தமிழ் |  English
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අමර ගාමිණී

Amara Gamini (පුරුෂ) - Sinhala medium Mathematics lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - අමර ගාමිණී
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Ama Dahanayaka (ස්ත්‍රී) - National Diploma in Primary Teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 - 5

Indu Patabendige (ස්ත්‍රී) - Diploma Holder


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 - 5
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Sanjuni Sankalpana (ස්ත්‍රී) - BA Economics (Special) - Sabaragamuwa University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5

Kasun Mahesh (පුරුෂ) - ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා (ප්‍රාථමික) පුහුණුව (මහවැලි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය - පොල්ගොල්ල)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල. ගණිතය. පරිසරය

Nilasha Sachinthani (ස්ත්‍රී) - Sinhala, Maths and ENV for grades 3, 4, 5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල. ගණිතය. පරිසරය
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - රචනා ලිවීම

Sewwandi Abeykoon (ස්ත්‍රී) - To see the flaws in your writing, join the village school essay conference and see


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - රචනා ලිවීම
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති

Asela Thennakoon (පුරුෂ) - අතිශයින්ම වැඩ පමණක් කෙරෙන වැඩපිළිවෙලක් සහිත පන්තියකට ඔබේ දරුවාත් ඇතුල් කරන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ගණිතය

Sandaruwan Upulwila (පුරුෂ) - Electrical Engineering, Government Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ගණිතය
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

දිනේෂ් චන්ද්‍රසේන (පුරුෂ) - Scholarship Classes grade 3, 4, 5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Karunarathna (ස්ත්‍රී) - B.Ed special needs honors degree qualified, Currently teaching at a popular school and having over 10 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 සිට ශ්‍රේණිය 5

Classes conducted by a lady teacher with over 20 years of experience, Online and Physical Classes (Kottawa)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 සිට ශ්‍රේණිය 5
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

பரநிருபசிங்கம் பிரதீபன் (පුරුෂ) - 1998ம் ஆண்டிலிருந்து புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருகின்றேன்


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
3, 4, 5 ශ්‍රේණිවලට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති

Ranil Sir (පුරුෂ) - Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry