මාර්ගගත පන්ති - ශිෂ්‍යත්ව, සංගීතය, ආර්ථික විද්‍යාව පංති

Tharushi Kavindhaya Kumarasiri (ස්ත්‍රී) - AAT සම්පූර්ණ කර වරලත් ගණකාධිකාරි විභාග සදහා මුහුණ දෙමින් සිටී, උසස්පෙළ වාණිජ විෂ්‍ය ධාරාවෙන් හදාරා ABB ප්‍රතිඵල ලබා ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 5, 6, 7, 8 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Upali Rathnayake (පුරුෂ) - Science / Maths Trained Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 5, 6, 7, 8 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 14 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

Sanjuni Sankalpana (ස්ත්‍රී) - BA Economics (Special) - Sabaragamuwa University


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල. ගණිතය. පරිසරය

Nilasha Sachinthani (ස්ත්‍රී) - Sinhala, Maths and ENV for grades 3, 4, 5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - සිංහල. ගණිතය. පරිසරය
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

Manori Jayawardane (ස්ත්‍රී) - Classes conducted by a Government school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 - ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
උපකාරක පන්ති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා

Tania Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - International Teacher Training Diploma (ITTA), Undergraduate - BA (General) University of Sri Jayawardhanapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Two experienced lady teachers conducts Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5

Kasun Mahesh (පුරුෂ) - ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා (ප්‍රාථමික) පුහුණුව (මහවැලි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය - පොල්ගොල්ල)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - 2023 / 2024 / 2025

Indu Patabendige (ස්ත්‍රී) - Diploma Holder


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - 2023 / 2024 / 2025
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති 2023

Krishantha Aberathna (පුරුෂ) - ජීවිතය සමග විභාගය ජය ගන්න එක්වන්න අප සමග


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති 2023
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - 3, 4, 5 ශ්‍රේණි

Milinda Wijekoon (පුරුෂ) - BA (OUSL), National Diploma in Teaching, Diploma in English (Colombo), FCHRM (IPM)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - 3, 4, 5 ශ්‍රේණි
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

දිනේෂ් චන්ද්‍රසේන (පුරුෂ) - Scholarship Classes grade 3, 4, 5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5 සඳහා

C. Kawsalya (ස්ත්‍රී) - Primary Trained Teacher, 32 + Years experience in teaching, 10 Years of paper-marking experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති ශ්‍රේණිය 3, 4 සහ 5 සඳහා
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - රචනා ලිවීම

Sewwandi Abeykoon (ස්ත්‍රී) - To see the flaws in your writing, join the village school essay conference and see


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය - රචනා ලිවීම

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa