සිංහල |  தமிழ் |  English
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති ශ්‍රේණිය 2-9

Mufliha Ossen - An experienced teacher with 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති ශ්‍රේණිය 2-9
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්

Surangi Teacher (ස්ත්‍රී) - English / Sinhala for preschool students, English language for grades 1, 2, 3, 4, 5, Sinhala, Maths, ENV for grades 1, 2, 3, 4


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය, පරිසරය පන්ති - ඔන්ලයින්
සුභානි සමඟ ටියුෂන්

Subhani Saubhagya (ස්ත්‍රී) - Classes for Edexcel, Cambridge, Local Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සුභානි සමඟ ටියුෂන්
විශේෂ අධ්‍යාපන සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පන්ති

Dilini Lelwela (ස්ත්‍රී) - Working in a well established international school. Teaching for students with learning disabilities for nearly 21 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ අධ්‍යාපන සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 ගණිතය

ක්‍රියාකාරකම් තුලින් ගණිතය විනෝදයෙන් ඉගෙනුමට. එන්න, අප හා එක්වන්න. වෙනස වටහා ගන්න.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 ගණිතය
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 - 5

Madhu Fernando (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early Childhood Development, Diploma in Primary Teacher, Teacher at St. Anne's International Nursery


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 - 5
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති

Nilupama Asanganee (ස්ත්‍රී) - Sinhala, Mathematics, ENV, Tamil


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3, 4, 5 සඳහා පන්ති
ප්‍රාථමික සහ මධ්‍යම පාසල් සිසුන් සඳහා ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)

Anuradha Wijethunge (ස්ත්‍රී) - BSc. in Biological Science at the Faculty of Science [University of Ruhuna], studied in English medium since grade 6


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික සහ මධ්‍යම පාසල් සිසුන් සඳහා ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9

Nimna Anjani (ස්ත්‍රී) - Completed A/Ls in the science stream in English medium & waiting for university entrance. (BSc in Food Science in Uva Wellassa Uni)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ආයතනය: Olivet Wisdom Academy - An educational institute in Sri Lanka, which provides the best teaching for the secondary students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන් / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!

Mrs. P. Ferdinando (ස්ත්‍රී) - Over 25 yrs working as a tutoress. FCE qualified in British council and honours pass in English diploma in Green Campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry