සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල් සිට 12 ශ්‍රේණිය දක්වා

Maheshi Jayakody (ස්ත්‍රී) - BA in English (University of Sri Jayawardenapura), HND in English (SLIATE), HNDE (ELTM) - SLIATE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල් සිට 12 ශ්‍රේණිය දක්වා
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි පන්ති

සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 10 ඉංග්‍රීසි පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි

Susantha Liyanage (පුරුෂ) - Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි
Lexicorp ඉංග්‍රීසි භාෂා ඇකඩමිය

ආයතනය: Lexicorp English Language Academy - Classes conducted by Mahesh Indrajith [BA in TESOL (Coventry UK), DAE (Colombo), TKT Cambridge, Lecturer at Aquinas]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lexicorp ඉංග්‍රීසි භාෂා ඇකඩමිය
Lanka English Academy - කැස්බෑව

Lanka English Academy - English classes - School syllabus - Grade 1 to 11, Spoken English, Elocution Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka English Academy - කැස්බෑව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 11 - රශ්මි චන්ද්‍රසිරි

රශ්මි චන්ද්‍රසිරි (ස්ත්‍රී) - Learn English with the right tutor


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 11 - රශ්මි චන්ද්‍රසිරි
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල සිට සා/පෙළ

Eranga Dilhani Gamage (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BA (Hons) English and TESOL, Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෙර පාසල සිට සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Ganga Pramodi (ස්ත්‍රී) - Diploma in English Teaching, Six months English training teacher at Kirinda Model college [Gampola]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Dileshi Imanka (ස්ත්‍රී) - ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමක සිටියත් මුල සිට සරලව ඉගෙනගන්න සම්බන්ධ වෙන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Edumax Institute of Education - B.Ed in TESL, TKT qualified, HND in English, Working as a Government school English teacher, Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - 11 ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - කොළඹ

Sriyani (ස්ත්‍රී) - Over 10 + years as a teacher in a leading government school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සඳහා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති!

Sanuji Ratnayake (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in Law from the United Kingdom, A Gold Medalist from the London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික පාසල් ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා පන්ති

Win Win Kids - Classes conducted by a TEFL certified lady teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry