සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති

Indu (ස්ත්‍රී) - NIBM (Diploma) in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම

Angeline Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - 30 years of experience in leading schools, Government Trained, Pearson Dip. in Primary Education and child psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Ruvini Galagedara (ස්ත්‍රී) - B.A. English Language and Teaching Literature (UG), Diploma in Early Childhood and Primary Education, Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons in TESL from the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
1 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම

Dilshara Perera (ස්ත්‍රී) - Diploma and Degree - English and literature OUSL, Certificate course in Advanced English Conducted by University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Janadhi Gurusinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
The English Attic - විජේරාම

ආයතනය: The English Attic - We teach you English Language and Literature (Local & London), Communicative English and many more


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The English Attic - විජේරාම
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ

ආයතනය: Accumen English Institute - වසර 17 බංඩාරගම ප්‍රදේශයේ පන්ති පැවැත්වේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට උසස් පෙළ
ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Niyomal Rajapaksha (පුරුෂ) - BSc (Undergraduate)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි

Susantha Liyanage (පුරුෂ) - Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථනය සහ 6-11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!

Mrs. P. Ferdinando (ස්ත්‍රී) - Over 25 yrs working as a tutoress. FCE qualified in British council and honours pass in English diploma in Green Campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න!
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සඳහා

ආයතනය: 1000 Seeds - Classes conducted by Mrs. Dilhara Shyamadanthi; a teacher with experience over 2 decades


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 සඳහා
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා

Kaveetha Kumudumalee (ස්ත්‍රී) - Both Online and Physical, Cambridge & Local syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry