සිංහල |  தமிழ் |  English
භාෂාව පන්ති - දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි

Mrs. B. Yalini (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, Teaching experience over 8 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂාව පන්ති - දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති

ආයතනය: Impact Academy - We are an Online Academy providing classes and courses for students of all ages


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව කථනය පන්ති
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 9

Sachini Lakshika (ස්ත්‍රී) - BA Political Science [USJP], Diploma in Tamil [Department of Official Language], Diploma in Public Management [USJP]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - 9
නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - Completed national diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව
දෙමළ විෂය

Thanuja Senarathna (ස්ත්‍රී) - B.A (University of Jayewardenepura), Diploma in Tamil


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ විෂය
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය

Upul Kumara Rajapakshe (පුරුෂ) - Tamil Diploma University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති - Zoom පන්තිය
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය
දෙවන බස දෙමළ - 1 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා

Raj Kumara (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී කොටස් විශ්ව විද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන බස දෙමළ - 1 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති

ආයතනය: Winway Academy - Sinhala, Mathematics, ENV, English, Tamil, Dancing


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙර පාසල් සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sandani Wanigasinghe (ස්ත්‍රී) - Undergraduate University of Sri Jayawardenepura, Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Counselling Dip in SITC Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
දෙමළ භාෂාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-9

Imashini Hewage (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. (Hons) in Translating Studies - University of Kelaniya, Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-9
දෙමළ, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nivethitha Thiyagaraja (ස්ත්‍රී) - Diploma in early childhood education, Diploma in English, Diploma in IT, Diploma in primary education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්

N.M. Namalee (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (National Y.S.C.), Diploma in Tamil Teacher Training (National Y.S.C)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - ඔන්ලයින්
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

Angeline Kishoba (ස්ත්‍රී) - 10 years experience of an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry