සිංහල |  தமிழ் |  English
National Youth Services Council - උලපනේ

ආයතනය: National Youth Services Council Ulapane - පරිගණක හා භාෂා පාඨමාලා රැසක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
National Youth Services Council - උලපනේ
IELTS, ඉංග්‍රීසි කථන, සිංහල, දෙමළ, ව්‍යාකරණ පන්ති

A lady teacher visits Colombo and suburbs to conducts classes. Classes can be conducted in English, Sinhala or Tamil medium.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, ඉංග්‍රීසි කථන, සිංහල, දෙමළ, ව්‍යාකරණ පන්ති
සිංහල දෙවන භාෂාව ලෙස

Lakmalee Hewawasam (ස්ත්‍රී) - A Graduate in Sinhala and English languages and also a poet/novelist in Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල දෙවන භාෂාව ලෙස
Welington College - මහනුවර

ආයතනය: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Welington College - මහනුවර
LLB ප්‍රවේශ විභාගය - සිංහල භාෂාව

තිළිණ මුතුනායක බාහිර උපාධි පීඨය - පාඨමාලාව මෙහෙයවීම - තිළිණ සශිරංග මුතුනායක (බාහිර උපාධි සිංහල දේශක)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
LLB ප්‍රවේශ විභාගය - සිංහල භාෂාව
ආධුනිකයන් සඳහා සිංහල භාෂාව - මාර්ගගත පන්ති

Imesha Udayanga (පුරුෂ) - BA (UG) University of Colombo, BA (UG) Buddhist and Pali University, Dip in Counselling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආධුනිකයන් සඳහා සිංහල භාෂාව - මාර්ගගත පන්ති
The Language Space - Your global language learning platform

ආයතනය: The Language Space - Courses : Spanish, French, Spoken Tamil, Italian, Chinese, Spoken English, Arabic, Korean, Hindi, Spoke Sinhala


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Language Space - Your global language learning platform
ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා සිංහල ඉගැන්වීම

Chrishan Buddhima Jayathilaka (පුරුෂ) - An accomplished Sinhala language educator with a successful tenure at the Sri Lankan International School in Jeddah


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා සිංහල ඉගැන්වීම
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සිංහල භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Palitha Udawaththa (පුරුෂ) - BA (Hons) Special - Sinhala


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සිංහල භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
IUSL කැම්පස්

ආයතනය: IUSL Campus - Our commitment is unwavering, providing a distinct educational journey that fosters intellectual growth and active participation


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IUSL කැම්පස්
මුල සිට සිංහල - මාස 3ක පාඨමාලාව

ආයතනය: Azaiya International Institute - Age limit : 5 years to 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මුල සිට සිංහල - මාස 3ක පාඨමාලාව
Happy Learning With Walthams - තලවකැලේ

ආයතනය: Walthams Academy - Our intention is to produce successful students through wisdom


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Happy Learning With Walthams - තලවකැලේ
දෙස් විදෙස් සිසුන් සඳහා සිංහල (ඔන්ලයින් පන්ති)

D.M. Maleesha Hansani Dassanayake (ස්ත්‍රී) - An MA (ug) for Sinhala Subject, University of Kelaniya. BA (sp.) in Sinhala subject with a first class


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙස් විදෙස් සිසුන් සඳහා සිංහල (ඔන්ලයින් පන්ති)
සිංහල පන්ති (භෞතිකව / මාර්ගගතව)

Udeni Rathnayake (පුරුෂ) - Bachelor of Arts (University of Peradeniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල පන්ති (භෞතිකව / මාර්ගගතව)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry