සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ඉතාලි භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් Zoom පන්ති

Rashmini Fernando (ස්ත්‍රී) - Diploma in Italian Language, Studies in Italy for 12 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතාලි භාෂාව පන්ති - ඔන්ලයින් Zoom පන්ති
The Language Space - Your global language learning platform

ආයතනය: The Language Space - Courses : Spanish, French, Spoken Tamil, Italian, Chinese, Spoken English, Arabic, Korean, Hindi, Spoke Sinhala


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Language Space - Your global language learning platform
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
මහනුවර IELTS College

ආයතනය: Kandy IELTS College - The top most quality education of IELTS for those who plan to pursue higher studies, apply for skilled migration, permanent residence


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මහනුවර IELTS College
London School Of Executive Education - කොළඹ 7

London School Of Executive Education is an e-Learning platform offering online courses in Languages and Professional Development Skills.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
London School Of Executive Education - කොළඹ 7
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති

ආයතනය: Eminent Language Academy - The Best & Easy place to learn languages without fear


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Eminent Language Academy - ඔන්ලයින් භාෂාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry