සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

P.G.N Sameera (පුරුෂ) - Diploma in teaching English [CINEC Campus], B.A in English (undergraduate) [CINEC Campus]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ගිණුම්කරණය

Spoken English and Accounts for individuals


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ගිණුම්කරණය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Ranzi Yasasvi (ස්ත්‍රී) - Dip. Psychology & Counselling (University of Hertfordshire), Adv. English language (ACBT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කියවීම, ලිවීම, ව්‍යාකරණ සහ ඉංග්‍රීසි කථනය
ශ්‍රේණිය 6-11 කථනය ඉංග්‍රීසි සහ ව්‍යාකරණය පන්ති

Indika Peellage (පුරුෂ) - B.A., Diploma in English (UOC), Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 කථනය ඉංග්‍රීසි සහ ව්‍යාකරණය පන්ති
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය

ආයතනය: Cambridge English Institute - Grade 1 to 13 O/L & A/L Best Results - Local Syllabus & International Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE පන්ති

සේන හග්ගල්ල (පුරුෂ) - Former Accountancy English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Staffordshire. Over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE පන්ති
ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පන්ති

Speaking, Writing, Reading, Vocabulary, Grammar, Listening


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Pabasara Senanayake (ස්ත්‍රී) - National Dip. in English Language & Literature (Pasdunrata National College of Edu.), B.A.in English, M.A.in TESOL(Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS, සා/පෙළ, උ/පෙ

ඉංග්‍රීසි Spoken, IELTS, O/L, A/L දුර්වලමයන් චතුරකරවන ක්‍රමය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS, සා/පෙළ, උ/පෙ
KDC Academy Of Management - කොළඹ

ආයතනය: KDC Academy Of Management - A Management and Corporate Training Consultants to facilitate the need of corporate human capital development


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
KDC Academy Of Management - කොළඹ
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1-7 සඳහා

Manel Dias (ස්ත්‍රී) - I offer engaging and effective lessons tailored to meet the unique needs of each student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1-7 සඳහා
FluentMinds: ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

Anne Cuttilan (ස්ත්‍රී) - Preschool Diploma in Lyceum International School Nugegoda


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
FluentMinds: ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න
Lanka English Academy - කැස්බෑව

Lanka English Academy - English classes - School syllabus - Grade 1 to 11, Spoken English, Elocution Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka English Academy - කැස්බෑව
පූර්ණ කාලීන සහ අර්ධ කාලීන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

ආයතනය: Colombo Language School - At CLS, we are passionate about teaching. We focus on building self-confidence in our learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පූර්ණ කාලීන සහ අර්ධ කාලීන ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව (එක්සත් රාජධානිය) - පැය 50 යි

ආයතනය: Range Learning Centre - Learn through a British certified teacher, Obtain an Internationally recognized British Certificate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව (එක්සත් රාජධානිය) - පැය 50 යි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry