සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Navoda Alagiyawanna (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching Speech and Drama [University of West London], LAM Verse and Prose - Bronze Medal


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති

Binari Ferdinand (ස්ත්‍රී) - HND in English Language [SLIATE], Diploma in English Language Teaching [Lyceum Academy], Diploma in Psychology and Counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Online and Onsite classes available - English Language, Elocution, English Literature - O/L, Spoken English (No age limit)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ එලකියුෂන්

Mrs B.Rajakaruna (ස්ත්‍රී) - AVCM / LVCM / TEFL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Vidya Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - Taught by a British qualified teacher. Experience teaching in England for more than 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aaminah Lye (ස්ත්‍රී) - Diploma in psychology , Dip. in ICT, Level 4 Diploma in teaching and learning, Pursuing Higher diploma in early childhood education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති
Ladies’ College, Institute of Professional Studies

ආයතනය: Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ladies’ College, Institute of Professional Studies
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

ආයතනය: Honey B Academy - Children will be trained for spoken and written English examinations of IWMS / IMSSS /Trinity College of London (TCL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)

Rohana C Fernando (පුරුෂ) - An English graduate [University of Peradeniya], Holds distinguished academic background with numerous postgraduate qualifications


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි

M.F. Fazna (ස්ත්‍රී) - A certified teacher of English, Elocution Speech & drama with Spoken English, Completed the Diploma level in Speech and Drama teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි
ශ්‍රේණිය 5 සිට ශ්‍රේණිය 8 - ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති

Safra Thahir (ස්ත්‍රී) - English and Elocution combined zoom classes available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 5 සිට ශ්‍රේණිය 8 - ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry