උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ERA, ඉංග්‍රීසි කථනය, සෞඛ්‍යය සහ එලකියුෂන්

Kumari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - Diploma in English, Diploma in Early Childhood Education, 20 years experience in international schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ERA, ඉංග්‍රීසි කථනය, සෞඛ්‍යය සහ එලකියුෂන්
Speech Craft (Speech and Drama පන්ති 5-15 වසර සිසුන් සඳහා)

Morwenna Pietersz (ස්ත්‍රී) - Currently Reading for the ATCL in Speech and Drama through Trinity College London


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Speech Craft (Speech and Drama පන්ති 5-15 වසර සිසුන් සඳහා)
ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන්

Mrs. Sedu (ස්ත්‍රී) - Bachelors in business management, 7 years of working experience, Diploma in proficiency of teaching level 1


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් ගුරුවරියක්

Gnei Shamaleen (ස්ත්‍රී) - Cert. In TEYL by CALSDA, Level 5 diploma holder in TEFL from spinnaker international


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, එලකියුෂන්

Conducted by a well qualified teacher, Over 10 years experience in teaching and lecturing at leading international schools in Colombo and private campuses.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, හික්කඩුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් IWMS විෂය නිර්දේශය

Irosha Dilhani (ස්ත්‍රී) - Diploma in English, TKT, AMI


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් IWMS විෂය නිර්දේශය
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Navoda Alagiyawanna (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching Speech and Drama [University of West London], LAM Verse and Prose - Bronze Medal


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Online and Onsite classes available - English Language, Elocution, English Literature - O/L, Spoken English (No age limit)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

A British qualified teacher, Experience teaching in England for more than 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පිළියන්දල

Nimna Kuruppu (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education in English Language Teaching, TKT, HNDE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - පිළියන්දල
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ එලකියුෂන්

Mrs B.Rajakaruna (ස්ත්‍රී) - AVCM / LVCM / TEFL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
එලකියුෂන් පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Rashmi Manansooriya (ස්ත්‍රී) - TKT, CELTA Qualified, Diploma in Teaching (Mathes)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa