සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
Millennium College of Aviation Studies

ආයතනය: Millennium College of Aviation Studies offers a wide range of Aviation programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Millennium College of Aviation Studies
The Language Space - Your global language learning platform

ආයතනය: The Language Space - Courses : Spanish, French, Spoken Tamil, Italian, Chinese, Spoken English, Arabic, Korean, Hindi, Spoke Sinhala


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Language Space - Your global language learning platform
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති
අරාබි භාෂාව / ගැහැණු ළමයින් සඳහා පමණි / අරාබි භාෂාව කථනය

Noora Mohammed (ස්ත්‍රී) - Was born and raised up in Saudi Arabia, Studied in an Arabic and English school, 100% fluent in Arabic


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International English Language Center - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International English Language Center - මහනුවර
London School Of Executive Education - කොළඹ 7

London School Of Executive Education is an e-Learning platform offering online courses in Languages and Professional Development Skills.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
London School Of Executive Education - කොළඹ 7
භාෂා ප්‍රවීණතාවය පිළිබඳ සහතිකය

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Our Language Courses French, Japanese, Korean, Mandarin, German, Arabic, Hindi


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා ප්‍රවීණතාවය පිළිබඳ සහතිකය
අරාබි සහ දෙමළ පන්ති සහ පරිවර්තනය

Haleem Razeek (පුරුෂ) - A well qualified and trained Arabic teacher in an Arabic country (PGDA) while I have Completed Diploma in Counseling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
දින 60කට අඩු කාලයකින් අරාබි භාෂාව කතා කිරීමට ඉගෙන ගන්න

Madhu Shanika (ස්ත්‍රී) - My second language is Arabic, I was born and raised in Jordan and did primary to university studies in Jordan


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න

Fatimah Samsudeen [FNS] (ස්ත්‍රී) - A positive and driven Teacher with over 7 years of experience working with students in up to Age 2


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry