7 ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ගණිත ඉගැන්වීම - කේම්බ්‍රිජ් UK

ආයතනය: AGNI Academy - Conducted by, Sithija de Saram - BSc Civil and Structural Engineering, UK. (Teacher attached to one of the leading international schools)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
7 ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ගණිත ඉගැන්වීම - කේම්බ්‍රිජ් UK
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති

Senitha Ranathunga (පුරුෂ) - A Mechatronics Engineering Undergraduate, Over 4 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Chamila Veerapperuma (ස්ත්‍රී) - Former teacher at Sussex College, Wennapuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ AL භෞතික විද්‍යාව

Prasad Weerasuriya (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons) Engineering, Faculty Of Engineering, University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ AL භෞතික විද්‍යාව
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ගණිතය / විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Rosh (ස්ත්‍රී) - A BSc graduate of University of Colombo, Former International school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ගණිතය උපකාරක පන්ති IGCSE එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සඳහා

Sanjeewa Gamaethige (පුරුෂ) - Over 12 years of Mathematics teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ ගණිතය උපකාරක පන්ති IGCSE එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සඳහා
ගණිතය පන්ති දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය සඳහා

Musahidh Ihlas (පුරුෂ) - Following a degree (Final year) in physical science at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය පන්ති දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය සඳහා
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ

ආයතනය: M&N Institute of Education - Local / Cambridge / Lyceum syllabuses are covered


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-11

Saumya (ස්ත්‍රී) - With individual attention can help students to practice maths with easy steps


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Maharshi Fonseka (ස්ත්‍රී) - BSc in Computer Science [Major Software Engineering]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 6- 11 ගණිතය, විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි - දේශීය / එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Samali De Silva (ස්ත්‍රී) - A postgraduate (UK), Was a visiting lecturer [Faculty of Allied Health Sciences, USJP], MSc in Molecular Life Sciences [Reading]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - 2022 / 2023

Menaka Sewwandi (ස්ත්‍රී) - BSc (Special) in Mathematics [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Mrs: Harshini de Silva (ස්ත්‍රී) - BSc (Maths) [Uni. of Peradeniya], Postgraduate Diploma in Education (Open University Sri Lanka), Over 25 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa