සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher conducting online and home visit classes for individual students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

TOP AD


ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT University of Moratuwa, Teaching Dip Lyceum Teacher training academy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්
එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති

Manthila Fernando (ස්ත්‍රී) - BSc, GradDipChem, GradDipEd


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Ashani Alanka (ස්ත්‍රී) - සංඛ්‍යානය විශේෂ උපාධිධාරී ගුරුවරියකි, වරලත් ගණකාධිකරණය අවසන් අදියර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - සහන් බණ්ඩාර

සහන් බණ්ඩාර (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc in Mathematics [Department of Mathematics, OUSL]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - සහන් බණ්ඩාර
ගණිතය - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Mrs. Chandrasiri (ස්ත්‍රී) - BSc Eng, Diploma in Teaching Maths, Former International School Teacher, 7 years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
British ඔන්ලයින් පාසල

British Online School - An UK-based business, but we are focused on helping students in Sri Lanka become the best in their field.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
British ඔන්ලයින් පාසල
ඔබ කවදාවත් නොසිතූ ආකාරයෙන් ගණිතය ඉගෙන ගන්න

Nuzki Khalid (පුරුෂ) - A government university - selected graduate and a founding member of Amana Bank PLC, holding qualifications from CIMA-UK and IABF


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබ කවදාවත් නොසිතූ ආකාරයෙන් ගණිතය ඉගෙන ගන්න
ගණිතය IGCSE/GCSE

Niwanthi Chathurangani Gallage (ස්ත්‍රී) - According to my skills and experience i help to produce good results in theirs exams.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය IGCSE/GCSE
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා පන්ති

Zainab Hassandeen (ස්ත්‍රී) - Computer Science Degree from University of WestMinster


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mindula Hettiarachchi (ස්ත්‍රී) - Taught at a leading international school, Over 5 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1 2 3 4 5 6 7 8 9
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

For grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and O/L - Maths, ICT / Computer Science, Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
ගණිතය - ගණිතය (කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Menaka Sewwandi (ස්ත්‍රී) - BSc (Special) in Mathematics [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ AL භෞතික විද්‍යාව

Prasad Weerasuriya (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons) Engineering, Faculty Of Engineering, University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සහ AL භෞතික විද්‍යාව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry