සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
භාෂාව පන්ති - දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි

Mrs. B. Yalini (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, Teaching experience over 8 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mrs. A. Niranjan (ස්ත්‍රී) - Teaching experience of 15 years in local and international schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සඳහා

Kavindya Perera (ස්ත්‍රී) - Currently following Tamil diploma at University of Colombo, Teacher at Lyceum school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සඳහා
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය
දෙමළ භාෂා ගුරුවරියක්

Angeline Kishoba (ස්ත්‍රී) - 10 years experience of an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල / දෙමළ පන්ති

Thushni Oshadi Perera (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in an international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Fathima Shafana (ස්ත්‍රී) - A qualified Tamil language teacher with 17 years teaching experience in a leading Colombo 7 school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Sawmi Wijewickrama (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
දෙවන බස දෙමළ - ​All grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry