සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය

Haleema Aniff (ස්ත්‍රී) - Diploma in Psychology and Counselling, Diploma in English and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ විද්‍යාව පන්ති

I am a very friendly lady teacher and my teaching style is mostly engaging, I will give students simple fun activities so that they are able to gasp the lessons easily


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ විද්‍යාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් ඇකඩමිය

English Master Academy - උපාධිධාරී,පළපුරුදු,දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුවරියකගේ මෙහෙයවීමෙන්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් ඇකඩමිය
විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා ගුරුවරියක්

Shareena Sehu Dawood (ස්ත්‍රී) - Currently serving as the English teacher in the special needs unit of a reputed International school & a part-time lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා ගුරුවරියක්
ගණිතය, වාණිජ, ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Dineth Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate, Cambridge OLs and ALs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, වාණිජ, ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් AL / OL / IGCSE / IGCSE9-1

ආයතනය: Scientas Institute - Provides a comprehensive coverage of the relevant subject and thereby enables students to perform optimally at the examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් AL / OL / IGCSE / IGCSE9-1
ඔන්ලයින් කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති

Hasina Ousmand (ස්ත්‍රී) - MBA, AMI Montessori Diploma with Child Psychology, TEFL, Diploma in English Language and Literature


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - 1 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට

ආයතනය: BrighterBee - Classes conducted by a well experienced international school teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - 1 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Learners Cocoon - We help children engage their bodies and minds through fun and educational activities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ [ඔන්ලයින් පන්ති]

Chandimali Rathnayaka (ස්ත්‍රී) - B.Ed. in English Language Teaching [University of Vocational Technology]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ [ඔන්ලයින් පන්ති]
ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක්

Enuri (ස්ත්‍රී) - An International school leaver who is currently following a diploma willing to help students those who struggle with English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක්
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Vidya Kathirgamer (ස්ත්‍රී) - Diploma in English and several years of experience teaching English language to students of all level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්ති සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති
IELTS, ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shanika Seneviratne (ස්ත්‍රී) - BA in English Language and English Language Teaching (OUSL), TKT (Cambridge), 7 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IELTS, ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 11

Ranudhi (ස්ත්‍රී) - Studied in English Medium. Very fluent in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 - 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry