ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ගණිතය, වාණිජ, ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Dineth Rajapaksha (පුරුෂ) - Undergraduate, Cambridge OLs and ALs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA
ඉංග්‍රීසි: ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Diana (ස්ත්‍රී) - Well experienced in local and international syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 1, 2, 3

Shirani Namasinghe (ස්ත්‍රී) - Teacher at Lyceum international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 1, 2, 3
Cambridge School of English - මීගමුව

ආයතනය: Cambridge School of English - An established popular language school in Negombo providing English language courses and teacher training programmes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge School of English - මීගමුව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය)

Sandaru Perera (ස්ත්‍රී) - Working as a teacher for 8 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Learners Cocoon - We help children engage their bodies and minds through fun and educational activities


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි හරියට කියවන්න ඉගෙන ගන්න
ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය පන්ති

Umama (ස්ත්‍රී) - Currently reading BA in Fashion and Marketing In Academy of Design and have 4 months of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ [ඔන්ලයින් පන්ති]

Chandimali Rathnayaka (ස්ත්‍රී) - B.Ed. in English Language Teaching [University of Vocational Technology]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ [ඔන්ලයින් පන්ති]
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Ridmi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.A.M.A (TESL) reading, M.A(English ) reading ,Higher Diploma in English, Diploma in English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Kaveesha Samaranayake (ස්ත්‍රී) - BSc in Biological Sciences, BSc in Global Business Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry