සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons in TESL from the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
The English Attic - විජේරාම

ආයතනය: The English Attic - We teach you English Language and Literature (Local & London), Communicative English and many more


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The English Attic - විජේරාම
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා

Kaveetha Kumudumalee (ස්ත්‍රී) - Both Online and Physical, Cambridge & Local syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - ශ්‍රේණිය 1 සිට 12 දක්වා
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Pabasara Senanayake (ස්ත්‍රී) - National Dip. in English Language & Literature (Pasdunrata National College of Edu.), B.A.in English, M.A.in TESOL(Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය

ආයතනය: Cambridge English Institute - Grade 1 to 13 O/L & A/L Best Results - Local Syllabus & International Syllabus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි ආයතනය
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් (එක්සත් රාජධානියේ ගුරුවරියක්)

Telana (ස්ත්‍රී) - A UK based Sri Lankan teacher and currently working as teacher in a public leading government school in England


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් (එක්සත් රාජධානියේ ගුරුවරියක්)
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?

Isuri Fernando (ස්ත්‍රී) - BA General (French, Psychology, English), Have experience in teaching French more than one year


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?
ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 8

Prabhashi Perera (ස්ත්‍රී) - Edexcel / Cambridge / Local - Grade 1 to 8, Conducted by Zoom online


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 8
ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පන්ති

Speaking, Writing, Reading, Vocabulary, Grammar, Listening


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පන්ති
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය

ආයතනය: Range Learning Centre - Certified Service Provider for Spinnaker International.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry