සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති
දර්ශන ඇඳීමට ඉගෙන ගන්න

For kids age 5 to 12. Online and physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දර්ශන ඇඳීමට ඉගෙන ගන්න
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
චිත්‍ර පන්ති

Tharupama Thennakoon (ස්ත්‍රී) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry