සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Nenasala Campus - මරඳගහමුල

ආයතනය: Nenasala Campus - We provide a range of educational qualifications to our students with collaboration with local and international institutes / universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Nenasala Campus - මරඳගහමුල
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
SoftJava Academy - ඔන්ලයින් පන්ති

Course conducted by Lecturer H.D.D.N. Handuwala - Undergraduate, BSc (Hons) Software Engineering - Birmingham City University of UK, Diploma in IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SoftJava Academy - ඔන්ලයින් පන්ති
Welington College - මහනුවර

ආයතනය: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Welington College - මහනුවර
පරිගණක පාඨමාලාව

Sampath Rajapakshe (පුරුෂ) - Diploma in Information Technology [Esoft Metro Campus], H.N.D. in ISBN Green Campus (Tec)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක පාඨමාලාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක

CIT Institute - අංක P01 / 0566 යටතේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක
IAPS කැම්පස්

ආයතනය: IAPS Campus - IAPS Campus has been the leading and successful campus since 2015


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IAPS කැම්පස්
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
Web Alliance - කොළඹ

Web Alliance - A professional Web Development company has been serving the internet community.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 06


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Web Alliance - කොළඹ
Video editing and Animation classes for Kids and Teens

Web Alliance - The course provides children with the tools to express themselves in an artistic and professional way.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Video editing and Animation classes for Kids and Teens
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP)

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය - SLIOP is acclaimed for excellence in Printing and Visual Communication education in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP)
නෙට්වර්කින්

ආයතනය: WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නෙට්වර්කින්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, ජපන් භාෂා විෂය

Dumage Multimedia Training Institute - Started in 2005, the institute conducts IT courses.
ස්ථාන: Borelesgamuwa, ශ්‍රී ලංකාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry