මහනුවර IELTS College

ආයතනය: Kandy IELTS College - The top most quality education of IELTS for those who plan to pursue higher studies, apply for skilled migration, permanent residence


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මහනුවර IELTS College
Teaching English as a Foreign Language (TEFL - UK) 100 hours

ආයතනය: Range Learning Centre - Learn through a British certified teacher, Obtain an Internationally recognized certificate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Teaching English as a Foreign Language (TEFL - UK) 100 hours
AMI Montessori සහ TEFL Teacher Training - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori සහ TEFL Teacher Training - මහනුවර
Aquila British English Institute -වත්තල

Aquila British English Institute - “Aquila” consists of a team of qualified lecturers and educators.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa