ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින්

Sandunika (ස්ත්‍රී) - A registered teacher at IWMS and Mystical Rose International Institute, BA (Hons) Undergraduate, CPTE (IWMS), TKT (Cambridge)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින්
අපරදිග සංගීතය පන්ති - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික

Mrs. Maheshika Athalage (ස්ත්‍රී) - Associate in Trinity College London (ATCL), Licentiate in Trinity College London (LTCL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
Sun British College - වවුනියාව

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
ස්ථානයන්: මන්නාරම, යාපනය, වවුනියාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa