සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
IELTS, UKVT, TOEFL, SAT GRE, GMAT, FCE, PTE පන්ති

සේන හග්ගල්ල (පුරුෂ) - Former Accountancy English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Staffordshire. Over 30 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry