උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
Telescopic Cloud Academy - TCA

Telescopic Cloud Academy - A company dedicated to delivering superior learning experiences to students using the best technology.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Telescopic Cloud Academy - TCA
Lanka Academy - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Lanka Academy - A versatile online platform which connects students all over the world to the best instructors both locally and internationally


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka Academy - ඔන්ලයින් පන්ති
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Jude Rohana Silva (පුරුෂ) - Bachelor in Business Statistics, MSc in Applied Statistics, Reading for PhD, 20 years experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා
අ.පො.ස. උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය: පෙළ (වාණිජ්‍යය)

Janaka Ranathunga (පුරුෂ) - Experienced and results-oriented Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා දේශන පැවැත්වීම

Jude Karunarathna (පුරුෂ) - MBA completed in University of Colombo, Graduated from University of Colombo specialising in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space

ආයතනය: Infinity Space Business School is established with the vision of Transforming professional education in Sri Lanka by blending technology with human spirit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space
සා/පෙළ. උ/පෙ, AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Business Report, IELTS

Clarence.Wijayaratne (පුරුෂ) - BBMgt (Accountancy) Special Degree, M COM Degree, CMA Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa