සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Natrium Institute of Science and Technology

ආයතනය: Natrium Institute of Science and Technology - Offers Diplomas, HND, Pre-University foundation programs, Undergraduate programs and Masters level programs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Natrium Institute of Science and Technology
Metropolitan College - දෙහිවල

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, දෙහිවල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Metropolitan College - දෙහිවල
City and Guilds Programmes - කොකුවිල්

ආයතනය: APSS International - Quantity Surveying, Telecommunication Systems, Civil Engineering, Electrical and Electronic Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
City and Guilds Programmes - කොකුවිල්
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
CCL ඇකඩමිය
IUSL කැම්පස්

ආයතනය: IUSL Campus - Our commitment is unwavering, providing a distinct educational journey that fosters intellectual growth and active participation


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IUSL කැම්පස්
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
Advanced Construction Training Academy - ACTA

ආයතනය: Advanced Construction Training Academy - The training arm of the National Construction Association of Sri Lanka (NCASL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Advanced Construction Training Academy - ACTA

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry