සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Isiruu Dance Academy - අම්පාර

ආයතනය: Isiruu Dance Academy - Conducted by Ishan Sandaruwan [BA Dance (Hons) University of Sri Jayawardenapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Isiruu Dance Academy - අම්පාර
Rashali Academy - පානදුර

Rashali Academy - නර්තන පන්ති පැවැත්වේ 1 වසරේ සිට 11 වසර දරුවන්ට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Rashali Academy - පානදුර
වත්සලා සමඟින් ඔන්ලයින් Zumba Fitness Dance Workouts

Wathsala Miss (ස්ත්‍රී) - Well qualified and iso90001 license


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වත්සලා සමඟින් ඔන්ලයින් Zumba Fitness Dance Workouts
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

ආයතනය: Dance Zone - We have all types of dancing under one roof. Very friendly environment. Ladies only zumba done by lady instructors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - මහනුවර

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry